New   MỘT PHƯƠNG THỨC MỚI ĐỊNH HÌNH QUY LUẬT CÁC CON SỐ